Stichting Nederlands Opleiding en Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk – kortweg NOK – heeft als hoofddoelstelling “belangenbehartiging civiele sector Beroepsduikend Nederland”. In het kader van de doelstelling wordt de kennis van de civiele duiksector verzameld en beheerd dat door de duikindustrie in het kader van wet- en regelgeving onbezoldigd wordt verstrekt. Als uitvloeiing hiervan wordt - zonder winstoogmerk - opleidingen voor het werkveld ontwikkeld en verzorgd. Deze activiteit draagt ook bij tot de totstandkoming van het Kenniscentrum en vloeit deze kennis weer terug naar de sector werken onder overdruk. Zowel werkgevers als werknemers hebben hier profijt van. Daarnaast wordt de continuïteit van de opleidingen gewaarborgd.

Duikarbeid is een risicovolle beroepsactiviteit. Om het maatschappelijke belang – veiligheid en gezondheid van en rondom de arbeid – te waarborgen, is door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging van de vakbekwaamheid van personen in de sector Werken onder Overdruk, waaronder duikarbeid valt.

Eén van de instrumenten die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) inzet om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bevorderen, is certificatie. Producten als liften, houtbewerkingmachines en drukvaten zijn voorbeelden van gevaarlijke werktuigen waarmee het beter niet fout kan gaan. Ook werkzaamheden als duikarbeid, asbestverwijdering, werken met explosieven en het afsteken van professioneel vuurwerk zijn risicovolle beroepen. Bedoeling van het certificaat is, dat de gebruiker een ‘gefundeerd vertrouwen’ mag hebben dat aan de te stellen eisen is voldaan. In de werkveldspecifieke certificatieschema's staan de eisen waaraan de certificaathouders (beroepsbeoefenaren) moeten voldoen en waarop de certificerende instellingen moeten toetsen. Tevens is het opleidingscurriculum omschreven. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Beheerstichting Werken onder Overdruk – kortweg SWOD

Naast de in het Werkveldspecifiek certificatieschema omschreven certificeringsproces voorziet een dergelijk schema ook in eisen waaraan de opleiding moet voldoen. SWOD heeft derhalve in samenwerking met de drie certificerende instellingen een protocol Erkenning Opleidingsinstellingen opgesteld. 

Stichting NOK is een erkende opleidingsinstelling conform het SWOD Protocol Erkenning Opleidingsinstellingen per 30 september 2015.  Daarnaast is NOK tevens NEN ISO 9001 gecertificeerd in de sector 37 opleidingsinstellingen. NOK is tevens Full Member van IDSA

De examenkandidaat wordt door een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen certificerende instelling getoetst conform het SWOD Toetsplan. 

Stichting NOK verzorgt zowel de wettelijke als de niet-wettelijk verplichte opleidingen. Opleidingen kunnen zowel inhuis als op locatie verzorgd worden.

Locatie Opleidingen

De regulier aangeboden opleidingen worden tenzij anders vermeld verzorgd in ons kantoor te Pijnacker, tenzij anders vermeld. Vanwege COVID wordt gezocht naar andere locaties in onze regio die aan de eisen voldoet.

Opleiding inhuis en/of op locatie is mogelijk. Een offerte kan aangevraagd worden.

De genoemde tarieven zijn inclusief certificeringsproces en 1 herexamen theorie - mits gebruik gemaakt wordt van het inzagerecht en de gestelde termijnen voor herexamens + begeleiding naar herexamens toe. (e.e.a. in overleg met betrokken docenten).

Zie hieronder uitgebreide informatie over de Opleidingen 

Wettelijk verplichte Opleidingen 

Onderstaande opleidingen worden in het regulier rooster aangeboden.

 • Duikmedisch Begeleider B1
 • Duikmedisch Begeleider B2
 • Duikploegleider (A1 tem B4)
 • Duikarbeid (zie Noorse opleiding)
 • Verdiepingsopleiding Duikerarts

Herhalingsopleidingen
Voor de opleidingen Duikmedisch Begeleider betekent dat u iedere twee jaar een herhalingsopleiding inclusief certificering (theorie en praktijk) moet volgen. Een certificaat wordt voor 2 jaar verstrekt. U kunt aan een herhalingspleiding inclusief certificeringsproces deelnemen met een certificaat dat niet langer dan 6 maanden is verlopen.  
Noot: u kunt niet met een verlopen certificaat duikmedisch begeleider ingezet worden als duikmedisch begeleider. 

Niet-wettelijke opleidingen

Conform artikel 8 van de Arbowet is de werkgever verplicht onderricht te verzorgen als dat de veiligheid ten goede komt. Steeds meer opdrachtgever eisen dit ook bij het verlenen van een werk.

Onderstaande trainingen kunnen verzorgd worden op offertebasis

Stichting NOK kan op korte termijn zorgdragen voor de training:

 • Gebruik Hogedrukspuit onder water
 • Diving Safety Course
 • Diver Emergency Training (De DET is uitgebreider dan de praktijkproef hercertificatie - derhalve wordt bij deze training ook de vierjaarlijkse praktijkproef afgenomen en afgetekend)

Instructeurs en Docenten

Het beleid van het Bestuur van Stichting NOK, waarin zijn vertegenwoordigd:

 • NADO: Vier leden van de Vereniging Nederlandse Associatie van Duikondernemingen www.nado.nu , de brancheorganisatie van duikbedrijven. De NADO-leden zijn opdrachtgevers van de zelfstandige ondernemers in de sector.
 • Nautilus International: vakbond en professionele organisatie die ruim 22.000 civiele maritieme professionals en professionals in de binnenvaart www.nautilusint.org/nl
 • Opdrachtgevers: Vereniging IRO, de brancheorganisatie van Nederlandse toeleveranciers voor de Olie- en Gaswinning  www.iro.nl

is gestoeld op Veiligheid en Kwaliteit.

De instructeurs en docenten conformeren zich aan dit beleid.

Aan het einde van de opleiding ontvangt de cursist in het kader van de klanttevredenheidsonderzoek een evaluatieformulier om de opleiding, de locatie en docenten/instructeur maar ook de administratieve ondersteuning te beoordelen.

Er is voorzien in een bezwaar- en klachtenprocedure

NOK Praktijktoets Hercertificatie

 

Uw certificerende instelling kan u nader informeren. 

Indien behoefte is aan ondersteuning voor een praktijktoets duikploegleider of proeve van bekwaamheid duiker kunt u ons benaderen voor een offerte.  

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.