Voor informatie over certificatie verwijzen wij naar de websites van de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen certificerende instellingen. 

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/certificatie

Voor meer informatie over het certificatiestelsel verwijzen wij u naar de website van de Beheerstichting Werken onder Overdruk - SWOD -  www.werkenonderoverdruk.nl  en/of de website van de Rijksoverheid.

Het huidige certificatiestelsel en de werkveldspecifieke certificatieschema's zijn gepubliceerd in de Staatscourant SC 4230 van 16 maart 2012. Dit stelsel is gebaseerd op de ISO IEC Norm 17024. Certificaten hebben een geldigheidsduur en de certificaathouder moet aantonen dat hij aan de geldigheidseisen blijft voldoen d.m.v. portfolio-onderzoek.

Duikers die niet beschikken over een Nederlands Certificaat (zie SWOD Register Certificaathouders) en die in Nederland en/of op het Nederlands Continentaal Plat willen werken moeten zich melden bij een door SZW aangewezen certificerende instelling.

Duiker, duikploegleider, duikerarts en duikmedische begeleider zijn gereglementeerde beroepen volgens de EU Directive 2005   

Zie ook Nuffic

Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen

Zie ook Staatscourant SC 14644 gedateerd 17 juli 2012

Sinds 2018 is de sector op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich aan het voorbereiden op een wijziging van het vakbekwaamheidsstelsel. 
De sector gaat van het certificatiestelsel naar het registratiestelsel. Voor meer informatie lees de Nieuwsberichten van de schemabeheerder SWOD  www.werkenonderoverdruk.nl  Naar verwachting wordt het nieuwe stelsel 1 oktober 2024 van kracht. De certificaathouders worden door de Registratie Instelling Civiele Duikarbeid (RICD) en/of de examenbureaus (voorheen certificerende instellingen) geinformeerd.  In aanloop naar het nieuwe stelsel gaan de huidige certificerende instellingen, NDC-CI en Hobeon SKO  vanaf 1 juli 2024 samenwerken en zich inrichten conform het nieuwe stelsel,  te weten resp als Registratie Instelling en Examenbureau. 

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.