Lijst van gecertificeerde duikerartsen

Voor verificatie van gecertificeerde duikerartsen verwijzen wij u naar het Openbaar Register van de Beheerstichting Werken onder Overdruk (SWOD

 Duikerarts A = bevoegd tot herkeuren

Duikerarts B = bevoegd tot inkeuren en herkeuren

BIG-register - raadpleeg hier 

Nederlands Keuringsprotocol 

In het Werkveldspecifiek Certificatieschema WOD Duikerarts Bijlage XVIa Arbeidsomstandighedenregeling is in hoofdstuk 7 opgenomen waarop gekeurd moet worden bij een keurling. Op dit moment is de SWOD CCvD Projectgroep Duikmedische Zaken bezig met een NL Keuringsprotocol dat ook moet gaan voorzien in een second opinionprocedure en een keuringsregister. Achterbanberaad heeft inmiddels plaatsgevonden en het is de bedoeling dat na goedkeuring door het SWOD Centraal College van Deskundigen en Bestuur het document wordt overgedragen aan de Projectgroep Arbocatalogus om het Nederlands Keuringsprotocol te implementeren in de Arbocatalogus Werken onder overdruk. Het Nederlands keuringsprotocol is gebaseerd op het Engelse HSE MA1 Download a free copy PDF  en in samenwerking met de Nederlandse duikerartsen verder verfijnd. 


Citaat uit het Arbobesluit

Artikel 6.14. Geschiktheid
Duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk worden verricht door een persoon, die in een zodanige lichamelijke en geestelijke toestand verkeert, dat hij in staat is de gevaren, die zijn verbonden aan de door hem te verrichten arbeid, te onderkennen en zo mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 6.14 Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 6.14a. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
1.Personen, die worden belast met het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk worden voor de aanvang van die arbeid onderworpen aan een arbeidsgezondheidskundig onderzoek, dat gericht is op de bijzondere gevaren voor de gezondheid, waaraan zij bij de uitoefening van die arbeid kunnen blootstaan.

2.Na een periode van ten hoogste twaalf maanden na het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt het arbeidsgezondheidskundig onderzoek herhaald en vervolgens telkens met een tussenperiode van ten hoogste twaalf maanden sinds het voorafgaande onderzoek.

3.Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt uitgevoerd door een arts, die in het bezit is van een certificaat duikerarts, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

4.Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de uitvoering van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Deze regels kunnen betrekking hebben op:

a. de gegevens, die bij het onderzoek worden overgelegd;
b. de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd;
c. de wijze van beoordeling van de geschiktheid of ongeschiktheid van personen voor het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid of overige arbeid onder overdruk;
d. de wijze van registratie, verwerking en bewaring, alsmede de tijdsduur van bewaring van de uit het onderzoek verkregen gegevens.

5.Een persoon verricht slechts duikarbeid, caissonarbeid of overige arbeid onder overdruk indien uit het arbeidsgezondheidskundig onderzoek blijkt, dat het verrichten van die arbeid op medische gronden toelaatbaar is. Indien uit de uitslag van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek blijkt dat het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid of overige arbeid onder overdruk slechts onder de daarin aangegeven beperkende voorschriften toelaatbaar is, worden deze voorschriften in acht genomen.

6.Op verzoek van de werkgever of de onderzochte persoon wordt het in dit artikel bedoelde onderzoek één maal opnieuw uitgevoerd door een andere arts, die in het bezit is van een certificaat duikerarts als bedoeld in het derde lid. Het resultaat van het hernieuwde onderzoek treedt in de plaats van het daaraan voorafgaande.

Artikel 6.14b. Duikerarts

In verband met de uitvoering van arbeidsgezondheidskundige onderzoeken als bedoeld in artikel 6.14a, eerste en tweede lid, kunnen voor de afgifte van het certificaat duikerarts, bedoeld in artikel 6.14a, derde lid, bij ministeriële regeling verschillende vakbekwaamheids-, opleidings- of registratie-eisen worden gesteld.

 

Noot: vanaf 1 januari 2017 is artikel 6.13 aangevuld met een lid, luidende:

Op deelnemers aan een training voor het veilig ontsnappen uit een object onder water, waarbij gebruik wordt gemaakt van ademgas onder overdruk, zijn de artikelen 6.14a en 6.16, vijfde en zesde lid, niet van toepassing indien:
a. zij vooraf een longfunctieonderzoek hebben ondergaan waarmee vastgesteld kan worden dat er geen verhoogd gezondheidsrisico is bij het volgen van de training, en
b. de training wordt gegeven in aanwezigheid van een duiker, een reserveduiker, een duikmedisch begeleider en een duikploegleider als bedoeld in artikel 6.16.

 

Fotogalerie:

Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(7).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(9).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(10).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(5).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(7).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(33).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(4).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(2).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(36).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(3).jpg DUC-Urk-2014-mogen-we-gebruiken-(22).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(6).jpg DUC-Urk-2014-mogen-we-gebruiken-(17).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(8).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(1).jpg