College van Deskundigen Civiele Sector

Stichting Nederlands Opleiding- en Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk huisvest het College van Deskundigen civiele sector.

Het College van Deskundigen voor de civiele sector arbeid onder overdruk is een onafhankelijk statutair orgaan. Om de onafhankelijkheid te waarborgen heeft de commissie haar eigen voorzitter en reglement.

Het Bestuur heeft geen invloed op de inhoud van de werkzaamheden van het College van Deskundigen civiele sector.

De voorzitter, Barend Mes, van het College van Deskundigen (CvD) civiele sector heeft conform het model van de overheid automatisch zitting in het Centraal College van Deskundigen (CCvD) onder de Beheerstichting Werken onder Overdruk - SWOD.
Tweede lid namens de civiele sector is de heer M. Mentink.
Het CvD civiele sector verzamelt de deskundige inbreng van de civiele sector werken onder overdruk (duikarbeid, caissonarbeid en hyperbare geneeskunde) voor items die vallen onder de noemer Arbeidsomstandighedenwetgeving, zoals de werkveldspecifieke certificatieschema’s waartegen de Certificerende Instellingen personen certificeren, maar ook de Arbocatalogus Werken onder Overdruk en het daarbij behorende document Werken onder Overdruk Onderhouds- en Systeemeisen, kortweg de WOD SOE. www.ArbocatalogusWoO.nl 

In het CvD civiele sector hebben zitting vertegenwoordigers van de achterban, t.w.:

De voorzitter van het College van Deskundigen civiele sector is de heer Barend Mes. Zijn emailadres post@cvdcswoo.nl   telefoonnummer 015 2512021
De heer Mes heeft op verzoek van de civiele sector zijn voorgenomen afscheid opgeschort tot en met het einde van 2018.

Beheerstichting Werken onder overdruk (SWOD)

www.werkenonderoverdruk.nl

De beheerstichtingen spelen een centrale rol als het primaire aanspreekpunt voor certificaathouders en certificerende instellingen. Beheerstichtingen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de schema’s voor aanwijzing en toezicht en de werkveldspecifieke certificatieschema’s op een of meerdere werkvelden. Als er vanuit het werkveld wensen zijn voor veranderingen moeten deze bij de beheerstichtingen worden ingediend. Indien in het uiterste geval er een wijziging moet plaatsvinden, zijn de beheerstichtingen verplicht dit tijdig in een voorstel aan te bieden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De beheerstichting zorgt er ook voor dat het Centraal College van Deskundigen (CCvD) kan functioneren en zorgt voor het secretariaat en de vergaderaccommodatie. De beheerstichtingen zijn private stichtingen en vallen niet onder het toezicht van de minister. Wel zijn er convenanten tussen de minister en alle beheerstichtingen, waarin afspraken zijn vastgelegd.

De BeheerStichting Werken onder OverDruk – SWOD - is een private stichting die binnen de sector Werken onder overdruk het schema voor aanwijzing en toezicht op certificatie-instellingen en de werkveldspecifieke certificatieschema’s voor de persoonscertificaten beheert. Daarbij hoort ook het beheer van het Openbaar Register Certificaathouders en het beheer van de Centrale Itembank (examenvragen).  
SWOD is tevens het portaal tussen de sector en overheid voor arbogerelateerde aangelegenheden, zoals het certificatiestelsel en de Arbocatalogus Werken onder Overdruk. Het certificatiestelsel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebaseerd op de internationale Norm 17024 (ca 90%). in 2016 heeft het ministerie besloten volledig over te gaan op deze Norm. De sectoren worden door de overheid begeleid naar het nieuwe tijdperk dat in 2020 afgerond moet zijn. 

Het SWOD Bestuur is verantwoordelijk voor alle bestuurlijke en organisatorische zaken en controleert of de juiste procedures zijn doorlopen bij de totstandkoming van een schema. Het Centraal College van Deskundigen is verantwoordelijk voor het opstellen van de genoemde werkveldspecifieke certificatieschema’s. Eén van die afspraken met de minister is bijvoorbeeld dat SWOD zorgt voor een evenwichtige samenstelling van het Centraal College van Deskundigen.

Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Binnen het CCvD zijn de deskundigen van de belanghebbende partijen binnen een bepaald werkveld op een evenwichtige manier vertegenwoordigd. Tot die partijen behoren de certificerende instellingen, opdrachtgevers, werkgevers en werknemers en de certificaathouders. In het uiterste geval kan namens de minister een waarnemer aanwezig zijn bij vergaderingen van het CCvD. Het CCvD is dé plaats waar de deskundigen op een bepaald werkveld elkaar ontmoeten en gezamenlijk de eisen en richtlijnen voor hun werkveld uitwerken: het schema voor aanwijzing en toezicht en de werkveldspecifieke certificatieschema’s. Het CCvD organiseert periodiek harmonisatiedagen met de aangewezen certificerende instellingen. Op deze harmonisatiedagen komen eventuele knelpunten aan de orde en wordt de uitvoering van de certificatieschema’s onderling afgestemd. De drie subsectoren, Defensie, Brandweer en Civiele sector, binnen de Sector Werken onder Overdruk voorzien in hun eigen Branchecollege en onderhouden contact met de achterban. Voor civiele sector is dat dus het College van Deskundigen Civiele Sector afgekort CvD CS.

Certificerings- en keuringsinstellingen – cki’s -

Een cki is een door de minister van SZW aangewezen bedrijf/instelling die producten, diensten of personen beoordeelt aan de hand van de, voor hun geldende, werkveldspecifieke certificatieschema’s. Binnen de sector Werken onder overdruk zijn een drietal certificerende instellingen werkzaam, namelijk de CI Defensie Duikschool (defensie, politie en douane), stichting Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling (civiel) en het Instituut Fysieke Veiligheid (brandweer). Deze certificerende instellingen controleren periodiek of gecertificeerde personen voldoen aan de gestelde eisen en treffen zo nodig maatregelen. Om een certificaat zijn geldigheid te laten behouden heeft de certificaathouder een verantwoordelijkheid - de certificerende instelling helpt hem daarbij. De certificaathouder dient voordat het certificaat verloopt of tussentijds, zich te melden bij de voor hem/haar aangewezen certificatie-instelling. Certificatie-instellingen worden door de Raad voor Accreditatie (RvA) periodiek gecontroleerd aan de hand van de eisen in de schema voor aanwijzing en toezicht.

Het schema voor aanwijzing en toezicht bevat de criteria waaraan een certificerende instelling moet voldoen, zoals de eis van voldoende deskundigheid, procedures, etc. Het  schema voor aanwijzing en toezicht, zoals door de minister van SZW is vastgesteld, is de maatstaf voor de Raad voor Accreditatie (RvA) voor beoordelingen en controles, voor de minister van SZW voor aanwijzingen en tevens voor de Inspectie SZW voor het toezicht op de certificerende instellingen. Dit certificatiestelsel is gebaseerd op 90% van de internationale Norm 17024 en wordt gemakshalve genoemd Beoordelen. 

De overheid heeft in 2015 aangekondigd over te gaan van Beoordelen naar Accreditatie waarbij de internationale Norm 17024 volledig wordt toegepast. Deze stelselwijziging moet in 2020 worden afgerond. 

Voor de civiele sector verwijzen wij u naar de website van het Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling  www.ndcci.nl

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/certificatie/documenten/brochure/2012/12/01/brochure-certificatie

 

Privacy-verklaring

Het College van Deskundigen Civiele Sector neemt na ontvangst van uw vraag en/of verzoek in behandeling.

Indien uw vraag doorgezonden dient te worden aan commissieleden en/of andere deskundigen in ons netwerk dan worden uw NAW gegevens geanonimiseerd.

Het CvD CS gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

CvD CS bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Voor onze dienstverlening kunnen wij gebruik maken van externe platforms, zoals Twitter en Facebook. Echter als uw vraag en/of casus wordt gebruikt, zullen uw gegevens geanonimiseerd worden en zodanig aangepast worden dat het niet herleidbaar is.

CvD CS maakt geen gebruik van cookies.

 

College van Deskundigen Civiele Sector
Telefoon: 015 2512021
E-mail: post@cvdcswoo.nl 

Fotogalerie:

IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(6).jpg DUC-Urk-2014-mogen-we-gebruiken-(17).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(2).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(36).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(1).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(7).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(5).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(10).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(3).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(4).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(9).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(7).jpg DUC-Urk-2014-mogen-we-gebruiken-(22).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(8).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(33).jpg