Verplichte duikmedische keuring zie Artikel 6.14 Arbeidsomstandighedenbesluit

Iedereen die werkzaamheden onder overdruk verricht dien arbeidsgezondheidskundig onderzocht te zijn gericht op de bijzondere gevaren voor de gezondheid die werken onder overdruk met zich meebrengt. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek dient te worden verricht door een gecertificeerde duikerarts.

Artikel 6.14 A beschrijft de verplichting van de jaarlijkse duikmedische keuring en 6.14 B gaat over de duikerarts.

De duikmedische keuring wordt verricht door een gecertificeerde duikerarts.

• De duikerarts A is bevoegd tot de jaarlijkse duikmedische herkeuring;
• De duikerarts B is bevoegd tot de duikmedische inkeuring (initiële keuring ook wel entreekeuring genoemd en uiteraard de jaarlijkse herkeuring).

Een duikmedische goedkeuring wordt afgegeven voor een jaar.
De herkeuring dient voor het verlopen van de geldigheidsduur plaats te vinden door een duikerarts A of B. Is de beroepsbeoefenaar één dag te laat dan moet de beroepsbeoefenaar zich laten keuren door een duikerarts B.

De keuring dient ook plaats te vinden door een duikerarts B na een ernstige ziekte en/of duikverbod.

Waar kan de beroepsbeoefenaar een gecertificeerde duikerarts vinden. Zie de website van de Beheerstichting Werken onder Overdruk 

Keuringsrichtlijnen

De Keuringsrichtlijn werken onder overdruk en de keuringsrichtlijn voor Hyperbare medewerkers zijn in oktober 2021 gepubliceerd op de website van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk. www.ArbocatalogusWoO.nl

De keuringsrichtlijn Duikarbeid is deels gebaseerd op het Engelse HSE MA1 protocol. Deze richtlijn is toepassing op duikers en caissonarbeiders. Er wordt voorzien in een second opinion protocol. Eén van de aanpassingen is dat in navolging van internationale adviezen van gerenommeerde medische commissies gekozen is om de röntgenfoto’s van de thorax bij de inkeuring de verplichting te laten vervangen door "op indicatie”.
Een richtlijn houdt in dat dit de minimale eisen zijn. Een duikerarts mag ten alle tijden op grond van medische indicatie en/of de intensiviteit van de werkzaamheden andere parameters en/of eisen stellen.

De keuringsrichtlijn Arbeid Hyperbare Geneeskunde is bedoeld voor medische personeel in Hyperbare Centra die voor hun werk patiënten begeleiden in de behandelkamer.  Voor dit personeel luidt het advies om tot het 50e levensjaar tweejaarlijkse te keuren en bij een hogere leeftijd jaarlijks.
Let op: dit is door de sector breed goedgekeurd en SZW is bezig dit in de wetgeving aan te passen. Juridisch gezien dus jaarlijks. 

Beide keuringsrichtlijnen zijn op 7 september 2021 goedgekeurd door het SWOD Centraal College van Deskundigen (CCvD) en vervolgens door het bestuur bekrachtigd op 10 september 2021.

Beide keuringsrichtlijnen zijn te beschouwen als best professional guidance bij de uitvoering van het verplichtte arbeids­gezond­heidskundig onderzoek op grond van artikel 6.14a van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Naar verwachting zal de toepassing van deze richtlijnen binnenkort een wettelijk verplicht karakter krijgen middels toekomstige verwijzing in de Arboregeling.

De keuringsartsen – gecertificeerde duikerartsen A & B - worden geadviseerd deze keuringsrichtlijnen toe te passen. De in Arboregeling genoemde verrichtingen - die zeer summier zijn - worden aan voldaan.

Medische backup
De Arbeidsomstandighedenwet verplicht duikbedrijven (en caissonbedrijven) een duikerarts oproepbaar te hebben. zie Artikel 6.15 Arbeidsomstandighedenbesluit

  1. De in het eerste lid, onder c, bedoelde persoon kan terstond in contact treden met een arts als bedoeld in Artikel 6.14a Arbeidsomstandighedenbesluitderde lid.

Bij het Duikmedisch Centrum van de Koninklijke Marine is veel kennis aanwezig over de behandeling van duikongevallen. Ook is men daar op de hoogte over  evt beschikbaarheid van behandelfaciliteiten zoals een decompressietank bij een van de leden van de Nederlandse Vereniging van Hyperbare Geneeskunde www.NVvHG.nl  Echter het advies luidt voor de professionele duiksector om altijd eerst contact op te nemen met uw eigen gecontracteerde duikerarts.   

Duikmedisch Centrum KM
telefoon : 088 950 1417
spoed buiten kantooruren : 088 950 1417

Voor (aspirant-)duikers of zorgverleners die met duikers te maken hebben houdt het Duikmedisch Centrum een telefonisch spreekuur. U kunt bellen naar (0889) 50 14 17.
Voor duikmedische vragen is het centrum bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 12.00 uur, kies optie 2. Voor spoedgevallen van 8.15 tot 16.30 uur, ’s avonds en in het weekend kies optie 1.
Wat gebeurt er? Een medewerker neemt uw vraag aan en loopt een of meer vragenlijsten door. Die informatie krijgt ook de duikerarts, de arts belt u binnen 3 dagen. Wilt u eerder contact? Geef dat dan meteen aan bij het eerste contact.

Administratieve berichten 

De SWOD Projectgroep Duikmedische Zaken heeft naar aanleiding van vragen getracht het één en ander te verduidelijken

https://www.werkenonderoverdruk.nl/nieuws-2020/diverse-administratieve-aangelegenheden-inzake-duikmedische-keuring

Voornoemd bericht dateert uit 2020. En inmiddels zijn zaken achterhaald. Zie noot.

(1)    Datum van uitgifte op het keuringsbewijs
Eén onderwerp betreft de datum van uitgifte op het keuringsbewijs.
De Projectgroep heeft Nederlandse Arbeidsinspectie gevraagd of de datum van uitgifte gekoppeld kon worden aan de geldigheidsdatum e.e.a. conform pilotenkeuringen. 
NLA heeft als volgt gereageerd op de vraagstelling.

De reactie is als volgt:

Begin citaat
Noch in het Arbeidsomstandighedenbesluit, noch in de Arbeidsomstandighedenregeling is aansluiting te vinden in het hanteren van de “regeling piloten” zoals is verwezen. Voor werken onder overdruk geldt dat na een periode van ten hoogste twaalf maanden na het initiële onderzoek, het arbeidsgezondheidskundig onderzoek herhaald wordt en vervolgens telkens met een tussenperiode van ten hoogste twaalf maanden sinds het voorafgaande onderzoek (artikel 6.14a Arbeidsomstandighedenbesluit). Mocht dit dan niet op dezelfde datum mogelijk zijn, dient dit eerder te gebeuren. De datum van herkeuring wordt dan de “nieuwe” datum voor de volgende herkeuring. Ter vergelijking: zo is ook de praktijk bij het vernieuwen van paspoorten.
Einde citaat

Dit houdt in dat de datum van uitgifte gelijk is aan de datum van de keuring/besluitvorming.

(2)    Keuringsarts = duikerarts
De duikerarts zal met zijn team data vergaren van de tijdens de keuring gedane verrichtingen. Voor verrichtingen zie www.ArbocatalogusWoO.nl en keuringsrichtlijn zoals momenteel opgenomen in het certificatieschema WOD-A.
Echter het is essentieel dat de duikerarts de keurling daadwerkelijk ziet alvorens hij op basis van alle verzamelde data de duikmedische keuring afgeeft en ondertekent.

(3)    Jaarlijks keuren
Een duikmedische goedkeuring wordt afgegeven voor één jaar. De herkeuring dient vóór het verlopen van de geldigheidsdatum plaats te vinden door een duikerarts A of B.
Eén dag te laat betekent dat de beroepsbeoefenaar zich moet laten keuren door een duikerarts B.
Na een ernstige ziekte en/of duikverbod dient de duikmedische keuring door een duikerarts B gedaan te worden.

(4)    Layout verklaring Duikmedische keuring
De regelgever heeft dit niet de layout van een duikmedische keuring vastgelegd. Derhalve voldoet elke notitie met naam, keuringsdatum, aard van de keuring, uitslag aan het gestelde in artikel 6.14 a van het Arbobesluit, naam arts (erkende duikerarts) en de duur van de verklaring is één jaar – ten hoogste 12 maanden.

(5)    Duikerarts moet herleidbaar zijn
De duikerarts moet herleidbaar zijn derhalve luidt het advies dat de duikerarts zijn naam en zijn SWOD Registratienummer vermeld.  Leesbaar.  
Het advies luidt: Vermeld de duikerkeuring ook in het logboek!

(6)    Nederlands Keuringsrichtlijn
In de Arbocatalogus Werken onder Overdruk is opgenomen waarop gekeurd moet worden bij een keurling. De Nederlands keuringsrichtlijn is gebaseerd op het Engelse HSE MA1  en in samenwerking met de Nederlandse duikerartsen verder verfijnd. Als de NL keuringsrichtlijn wordt opgenomen in de Arbocatalogus Werken onder Overdruk, dient de duikerarts conform deze richtlijn te keuren. De duikerarts mag altijd meer of zwaarder doen maar niet minder.  (Noot de keuringsrichtlijn is in oktober 2021 in Arbocatalogus Werken onder Overdruk  opgenomen)

(7)    Wederzijdse erkenning met EU-landen betreffende duikmedische keuringen
In 2007 heeft de sector in samenwerking met Staatstoezicht op de Mijnen en memorandum van wederzijdse erkenning duikmedische keuringen met de Health and Safety Executive  (HSE) van het Verenigd Koninkrijk getekend.
In 2009 zijn de wettelijke artikelen die een dergelijke afspraak mogelijk maken door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit de wetgeving geschreven. Er volgde een periode van gedogen.

Sinds 2016 is er duidelijkheid. Artikel 15 Algemene Wet Erkenning EU-beroepskwalificaties  http://wetten.overheid.nl/BWBR0023066/#Hoofdstuk2_Artikel15 is van toepassing. Dit betekent concreet dat iedere persoon die arbeid onder overdruk verricht in NL altijd een geldig en erkend bewijs van goedkeuring uit Nederland of zijn of haar land van herkomst (EU/EER) moet tonen. 

Geldig betekent niet ouder dan één jaar ofwel jaarlijkse keuring. Uiteraard door een gecertificeerde duikerarts of erkende duikerarts conform stelsel van het land van herkomst dat als gelijkwaardig is bestempeld door de Nederlandse autoriteit. Nu weten we dat niet ieder EU land een gelijkwaardig stelsel heeft. De werkgever heeft ism zijn duikerarts hier een zorgplicht en is aansprakelijk. 
De EU biedt ruimte. Maar hier is sprake van mogen en niet van moeten. Als u als werkgever/opleidingsinstituut toch een eigen duikmedische keuring verlangt, dan mag dat. 

Noot: door Brexit viel UK niet meer onder de EU-regels. Sinds juli 2022 is de wederzijdse erkenning duikmedische keuring tussen NL en UK hersteld. Dat betekent dat een medische keuring wel moet zijn afgegeven door een HSE erkende duikerart cf het HSE MA1 protocol. En het advies luidt - om rekening te houden met de term "land van herkomst".  Derhalve raden we aan dat een NL-duiker de duikmedische keuring in NL bij een erkende arts ondergaat.

SWOD is in samenwerking met SZW nog aan het bekijken hoe om te gaan met medische keuringen uit EU/EER landen en derde landen omdat niet altijd bekend is of er een systeem is of dat het systeem gelijkwaardig is. Daarbij komt dat ook bedrijven een zorgplicht hebben. Ten alle tijde kan het duikbedrijf verzoeken om een keuring in NL te ondergaan.  Wordt vervolgd.  

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.