Duikmedische keuringen

Verplichte duikmedische keuring zie Artikel 6.14 Arbeidsomstandighedenbesluit

Iedereen die werkzaamheden onder overdruk verricht dien arbeidsgezondheidskundig onderzocht te zijn gericht op de bijzondere gevaren voor de gezondheid die werken onder overdruk met zich meebrengt. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek dient te worden verricht door een gecertificeerde duikerarts.

Artikel 6.14 A beschrijft de verplichting van de jaarlijkse duikmedische keuring en 6.14 B gaat over de duikerarts.

De duikmedische keuring wordt verricht door een gecertificeerde duikerarts.

• De duikerarts A is bevoegd tot de jaarlijkse duikmedische herkeuring;
• De duikerarts B is bevoegd tot de duikmedische inkeuring (initiële keuring ook wel entreekeuring genoemd en uiteraard de jaarlijkse herkeuring).

Een duikmedische goedkeuring wordt afgegeven voor een jaar.
De herkeuring dient voor het verlopen van de geldigheidsduur plaats te vinden door een duikerarts A of B. Is de beroepsbeoefenaar één dag te laat dan moet de beroepsbeoefenaar zich laten keuren door een duikerarts B.

De keuring dient ook plaats te vinden door een duikerarts B na een ernstige ziekte en/of duikverbod.

Waar kan de beroepsbeoefenaar een gecertificeerde duikerarts vinden. Zie de website van de Beheerstichting Werken onder Overdruk 

Keuringsrichtlijnen

De Keuringsrichtlijn werken onder overdruk en de keuringsrichtlijn voor Hyperbare medewerkers zijn in oktober 2021 gepubliceerd op de website van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk. www.ArbocatalogusWoO.nl

De keuringsrichtlijn Duikarbeid is deels gebaseerd op het Engelse HSE MA1 protocol. Deze richtlijn is toepassing op duikers en caissonarbeiders. Er wordt voorzien in een second opinion protocol. Eén van de aanpassingen is dat in navolging van internationale adviezen van gerenommeerde medische commissies gekozen is om de röntgenfoto’s van de thorax bij de inkeuring de verplichting te laten vervangen door "op indicatie”.
Een richtlijn houdt in dat dit de minimale eisen zijn. Een duikerarts mag ten alle tijden op grond van medische indicatie en/of de intensiviteit van de werkzaamheden andere parameters en/of eisen stellen.

De keuringsrichtlijn Arbeid Hyperbare Geneeskunde is bedoeld voor medische personeel in Hyperbare Centra die voor hun werk patiënten begeleiden in de behandelkamer.  Voor dit personeel luidt het advies om tot het 50e levensjaar tweejaarlijkse te keuren en bij een hogere leeftijd jaarlijks.

Beide keuringsrichtlijnen zijn op 7 september 2021 goedgekeurd door het SWOD Centraal College van Deskundigen (CCvD) en vervolgens door het bestuur bekrachtigd op 10 september 2021.

Beide keuringsrichtlijnen zijn te beschouwen als best professional guidance bij de uitvoering van het verplichtte arbeids­gezond­heidskundig onderzoek op grond van artikel 6.14a van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Naar verwachting zal de toepassing van deze richtlijnen binnenkort een wettelijk verplicht karakter krijgen middels toekomstige verwijzing in de Arboregeling.

De keuringsartsen – gecertificeerde duikerartsen A & B - worden geadviseerd deze keuringsrichtlijnen toe te passen e.e.a. conform Arbowet.

Medische backup
De Arbeidsomstandighedenwet verplicht duikbedrijven (en caissonbedrijven) een duikerarts oproepbaar te hebben. zie Artikel 6.15 Arbeidsomstandighedenbesluit

2. De in het eerste lid, onder c, bedoelde persoon kan terstond in contact treden met een arts als bedoeld in Artikel 6.14a Arbeidsomstandighedenbesluit derde lid.

Bij het Duikmedisch Centrum van de Koninklijke Marine is veel kennis aanwezig over de behandeling van duikongevallen. Ook is men daar op de hoogte over  evt beschikbaarheid van behandelfaciliteiten zoals een decompressietank bij een van de leden van de Nederlandse Vereniging van Hyperbare Geneeskunde www.NVvHG.nl  Echter het advies luidt voor de professionele duiksector om altijd eerst contact op te nemen met uw eigen gecontracteerde duikerarts.   

Duikmedisch Centrum KM
telefoon : 088 950 1417
spoed buiten kantooruren : 088 950 1417

Voor (aspirant-)duikers of zorgverleners die met duikers te maken hebben houdt het Duikmedisch Centrum een telefonisch spreekuur. U kunt bellen naar (0889) 50 14 17.
Voor duikmedische vragen is het centrum bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 12.00 uur, kies optie 2. Voor spoedgevallen van 8.15 tot 16.30 uur, ’s avonds en in het weekend kies optie 1.
Wat gebeurt er? Een medewerker neemt uw vraag aan en loopt een of meer vragenlijsten door. Die informatie krijgt ook de duikerarts, de arts belt u binnen 3 dagen. Wilt u eerder contact? Geef dat dan meteen aan bij het eerste contact.Fotogalerie:

Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(7).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(10).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(9).jpg DUC-Urk-2014-mogen-we-gebruiken-(22).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(4).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(3).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(33).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(5).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(36).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(2).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(1).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(8).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(6).jpg DUC-Urk-2014-mogen-we-gebruiken-(17).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(7).jpg