(Betalings)voorwaarden Stichting NOK

 

Opleidingen 

Stichting NOK (Nederlands Opleiding- en Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk) verzorgt de wettelijke verplichte opleidingen en/of opleidingen / trainingen op maat.

Stichting NOK onderhoudt naast het geven van de opleidingen namens de deelnemer de contacten met de certificerende instelling van uw keuze. Dit houdt in dat Stichting NOK de datum/data plant in overleg met de certificerende instelling aansluitend aan de opleiding die door Stichting NOK wordt aangeboden. Dit betekent ook dat Stichting NOK het financiële aspect verzorgt richting de certificerende instelling, tenzij anders overeengekomen. De betalingsvoorwaarden van de certificerende instelling zijn van toepassing op het certificeringsgedeelte.  

Stichting NOK faciliteert de examens aansluitend aan de opleiding. Echter Stichting NOK is niet verantwoordelijk voor de doorgang van de examens die door een certificerende instelling wordt afgenomen.   

Overeenkomst

Op het moment dat de deelnemer en/of iemand namens de deelnemer zorgdraagt voor een aanmelding aan een opleiding en de aanmelding schriftelijk wordt bevestigd door Stichting NOK is er sprake van een overeenkomst.

 

Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld, aanvaardt het NOK geen aansprakelijkheid voor enige schade aan personen en/of goederen geleden tijdens, of in verband met het volgen van de opleiding.

De deelnemer neemt vrijwillig deel aan de door Stichting NOK aangeboden mogelijkheid om

  • inwater praktijklessen te oefenen; of
  • bij afname door de certificerende instelling van door NOK gefaciliteerde examens; of
  • bij afname van een inwater praktijktoets in het kader van hercertificatie; of
  • deelname aan het duikteam om voor de andere kandidaten praktijklessen te kunnen realiseren.

Op het moment van deelname aan de inwater praktijk dient de kandidaat te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De senior instructeur, die optreedt namens Stichting NOK, zal dit vooraf aan de duik verifiëren.

De deelnemer vrijwaart Stichting NOK en de aan hem gelieerde derden van alle aansprakelijkheid, aanspraken, eisen of andere gedingen die mochten voortvloeien uit onder meer letsel, invaliditeit of enige aan deelnemer zijn eigendom toegebrachte schade of verlies tijdens de deelname aan enig deel van de activiteiten.

Stichting NOK heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij SAA Verzekeringen.

 

Entreecriteria

Deelnemer dient zich van tevoren op de hoogte te stellen van de gestelde entree-eisen en overige eisen, indien deelnemer voornemens is zich aan te melden voor het certificeringsproces van de betrokken certificerende instelling. De entree-eisen zijn vermeld in de werkveldspecifieke certificatieschema’s werken onder overdruk. Voor meer informatie over de schema's raadpleeg de website van de Beheerstichting Werken onder Overdruk - SWOD -  www.werkenonderoverdruk.nl Mocht tijdens de opleiding toch blijken dat de deelnemer niet aan alle entree-eisen voldoet, dan zal de certificerende instelling het verzoek tot (her)certificering niet-ontvankelijk verklaren. Evt kosten zijn voor rekening van de kandidaat. Stichting NOK zal assistentie bieden ter verkrijgen van deze informatie om teleurstellingen te voorkomen. Echter de kandidaat dient eraan mee te werken tijdig de informatie te verstrekken.

 

Betalingsvoorwaarden 

Genoemde tarieven zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld)

Tarieven zijn derhalve inclusief certificeringsproces, gebruik lesmateriaal en (digitale) cursusboeken, tenzij anders vermeld. Betaling voor aanvang van de opleiding na ontvangst van de rekening. Raadpleeg onze tarieven »

De genoemde tarieven zijn inclusief certificeringsproces en 1 herexamen theorie - mits gebruik wordt gemaakt van het inzagerecht en binnen de gestelde termijn -  (praktijk in overleg) + evt begeleiding ter voorbereiding van herexamens (e.e.a in overleg met betrokken docenten). In overleg met de seniorinstructeur van de opleiding en de kandidaat wordt gekeken of er bijscholing op maat dient plaats te vinden. E.e.a. dient binnen één maand bij duikmedisch begeleider en binnen twee maanden bij duiker / duikploegleider gerealiseerd te worden.
De kandidaat is vrij om andere afspraken te maken over herexamens met de certificerende instelling, maar dan geldt voornoemde niet. 

Tenzij anders schriftelijk is over­eengeko­men, dienen alle ver­schuldigde bedragen bij vooruit­be­taling te worden vol­daan, zulks zon­der kor­ting of com­pensatie. Mocht blijken dat op moment van deelname het verschuldigde bedrag niet is voldaan dan behoudt Stichting NOK zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de opleiding te weigeren en/of uw cursusplaats aan derden beschikbaar te stellen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

Aanmelding voor een opleiding en/of certificering is de­fini­tief, vanaf het moment dat de onder­tekende "bevestiging van deelna­me" of positieve reactie op offerte of het ondertekende aan­meldingsfor­mulier door Stichting NOK is ontvan­gen of een e-mailbericht die een regulier aanmeldingsformulier vervangt. Bij annulering blijft het gehele cur­susgeld verschul­digd. Bij (voortijdige) beëindiging van een opleiding, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie van betalingen plaats.

Bij niet tijdige betaling is een rente vergoe­ding ver­schuldigd van 1% per maand over het open­staande bedrag, te bere­kenen vanaf factuur­datum, waar­bij elk gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gere­kend. Bij (voortijdige) beëindiging van de opleiding vindt geen restitutie van betalingen plaats.

Bij incasso van de ver­schul­digde bedragen worden mede alle buiten ge­rechte­lijke kosten, waaronder kos­ten wegens juri­disch bij­stand, verbeurd. Deze kosten worden ge­steld op 15% van de hoofd­som excl. BTW met een mini­mum van € 70,-.

Zowel bij voortijdige beëindiging van de opleiding en/of examen vindt geen (volledige) restitutie plaats.

 

Offerte

Offerte en/of wervingsbrochure vermeld mogelijk datum/data, locatie(s), duur, in- of exclusief cursusmateriaal, consumpties, certificering etc.

Offerte per email en/of reguliere post  is twee weken geldig, tenzij anders overeengekomen.

 

Publicaties / boeken

 

Publicaties en/of (log)boeken worden geleverd na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Na bestelling zal een rekening met betalingsinstructies toegezonden worden.

Bestelling kan per email of per reguliere post gedaan worden met vermelding van adres voor toezending van factuur en afleveradres (vergeet niet uw eigen opdrachtnummer).

 

Geschillen

Alle geschillen worden beslecht door het bevoegde rechtelijke college binnen het Arrondissement te Rotterdam.

 

wijziging data 

Stichting NOK behoudt zich het recht voor opleidingsdata en/of -locatie te wijzigen. NOK is niet verantwoordelijk voor het wijzigen van examen data en/of locatie door de certificerende instelling.

Stichting NOK hanteert een minimale en maximale deelname aan opleidingen. Doorgang en locatie opleidingen afhankelijk van (overheids)maatregelen op het gebied van (volks)gezondheid.

 

ref: NOK DOC 016.1

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.