Volledige wetteksten zijn te vinden onder:

Download uittreksel NL (duik)wetgeving

Download uittreksel NL (duik)wetgeving

Tref hier meest actuele uittreksel van de NL (duik)wetgeving op niveau van duikploegleiders en uitvoerders aan: 

0 BIM+Duikarbeid (pdf)  
0 CvD CS Doc Wetgeving incl naslag Versie aug 2023 (pdf)

WERKEN ONDER OVERDRUK

Definities

Duikarbeid:
Het eerste deel, duikarbeid, wordt in het Arbobesluit gedefinieerd als het werken in een vloeistof, of een droge duikklok, waarbij voor de ademhaling gebruik gemaakt wordt van een gas onder een hogere druk dan de atmosferische druk. Dit wil zeggen dat het ademgas een druk heeft hoger dan 105 Pa (105 Pa is gelijk aan 1 bar).

De werkzaamheden van duikarbeid ligt op het gebied van de "mijnbouw" offshore, windmolenparken op zee,  de natte waterbouw, de scheepvaart en het bergingswerk. Daarnaast kent men ook duikarbeid in de dierverzorging en uiteraard bij de brandweer en Defensie. Daarnaast zijn er wetenschappelijke medewerkers en studenten van universiteiten en rijksonderzoeksinstellingen die min of meer incidenteel duikarbeid verrichten, zowel voor archeologisch als voor biologisch onderzoek.

Weliswaar is het aantal sportduikers vele malen groter dan het aantal beroepsduikers maar zij vallen buiten het bestek van de arbowetgeving.

Duikers moeten vaak onder zeer belastende omstandigheden opereren. Zo gebruiken ze bijvoorbeeld een ademhalingsgas op overdruk en van wisselende samenstelling. Bovendien staat hun gehele lichaam onder hogere druk dan de atmosferische. Verder heerst in de wateren waar duikers werken over het algemeen een lage tot zeer lage temperatuur. Duikarbeid is bovendien vaak fysiek zwaar en aan een tijdlimiet gebonden. Voeg daarbij nog duisternis of slecht zicht, stromingen, waterverontreiniging, een continue en totale afhankelijkheid van derden en van apparatuur, dan is wel duidelijk dat een duiker aan voortdurende risico's blootstaat. Veel werkzaamheden die een duiker uitvoert, komen ook boven water voor. Een duiker staat zodoende niet alleen bloot aan de al vermelde gevaren van overdruk maar eveneens aan de gangbare gevaren van de doorsnee bouwplaats. Een combinatie van die twee maakt duikarbeid risicovol.

Caissonarbeid:
Ook onder droge omstandigheden kan er sprake zijn van werken onder overdruk. Van een caisson is sprake als de werkplek geheel of gedeeltelijk omgeven wordt door een vloeistof . Het werken in deze ruimten staat bekend als caissonarbeid. Volgens de arbowet is er sprake van caissonarbeid als de druk in een ruimte hoger is dan 104 Pa boven de atmosferische druk. (104 Pa is gelijk aan 1 bar). De druk in de ruimte is dus tenminste 1,1 bar hoog. Ook het transport náár deze ruimten valt onder de noemer werken onder overdruk.

Andere vormen van overdruk:
Het werken óf verblijven in ruimten die niet (geheel of gedeeltelijk) zijn omgeven door een vloeistof maar waarin de druk wel hoger is dan 1,1 bar wordt ook gedefinieerd als arbeid onder overdruk. Deze vorm van arbeid onder overdruk komt bijvoorbeeld voor in compressiekamers en hyperbare behandelruimten.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

Arbowet
De Arbowet zelf bevat geen artikelen die specifiek handelen over overdruk of duikarbeid. Wel bevat de wet algemene artikelen gericht op veiligheid, gezondheid en welzijn. Belangrijke artikelen in de context van duikarbeid zijn onder andere:

Zie Arbeidsomstandighedenwet

 • Toepassingsgebied: artikel 2
 • Inventarisatie en evaluatie van de risico's: artikel 5
 • Voorlichting en onderricht: artikel 8
 • Melden van ongevallen en beroepsziekten: artikel 9
 • Algemene verplichtingen van de werknemers: artikel 11
 • Verschillende werkgevers: artikel 19
 • Certificatie: artikel 20

Arbobesluit
In het arbobesluit zijn wel specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot overdruk en duikarbeid. In hoofdstuk 6 (fysische factoren), afdeling 5 (werken onder overdruk) zijn deze bepalingen te vinden. Belangrijke bepalingen met betrekking tot duikarbeid zijn:

Zie Afdeling 5 Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Fysieke belasting: Hoofdstuk 5 afdeling 1
 • Definities en toepasselijkheid: artikel 6.13
 • Geschiktheid: artikel 6.14
 • Arbeidsgezondheidskundig onderzoek: artikel 6.14a
 • Veiligheidsmaatregelen: artikel 6.15
 • Duikarbeid: artikel 6.16
 • Melding duikarbeid: artikel 6.17
 • Compressiekamer duikarbeid: artikel 6.18
 • Caissonarbeid: artikel 6.19
 • Compressiekamer caissonarbeid: artikel 6.20
 • Duikarbeid leerlingen en studenten 6.31

De volledige tekst van het arbobesluit kan je vinden op Arbeidsomstandighedenwet

Arbobesluit en ZZP-ers
In het arbobesluit wordt in artikel 9.5 Artikel 9.5 Arbeidsomstandighedenbesluit aangegeven wat de verplichtingen zijn voor zelfstandigen en meewerkende werkgevers. In dit artikel wordt aangeven dat vrijwel alle bepalingen van het arbobesluit met betrekking tot duikarbeid van toepassing zijn. Het gaat hierbij om de volgende artikelen: van hoofdstuk 6: de artikelen 6.8, negende lid, 6.14a, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 eerste lid, 6.20, 6.29 en 6.29a.  

Artikel 9.5 is behoorlijk uitgebreid in de afgelopen jaren - derhalve luidt het advies aan het duikbedrijf en zzp-er om dit goed te bestuderen.

Zie ook de brochure van de NL Arbeidsinspectie ZZP-er en de Arbowet

Arboregelingen
Ook in de arboregelingen zijn artikelen te vinden die betrekking hebben op duikarbeid. De regelingen geven een nadere invulling aan de artikelen uit het arbobesluit. Onderstaande artikelen hebben betrekking op de competentie-eisen van  duikerartsen, duikers, duikploegleiders en duikmedisch begeleiders. Voornoemde vier beroepen zijn certificaatplichtig. De overheid hanteert een vakbekwaamheidsstelsel persoonscertificatie waarbij de internationale Norm 17024 als leidraad dient. Naar verwachting zal in 2023 het stelsel wijzigen in een vakbekwaamheidsstelsel persoonsregistratie.

Voor meer informatie kijk op de website van de Beheerstichting Werken onder Overdruk - SWOD - www.werkenonderoverdruk.nl

zie Hoofdstuk 6 Arbeidsomstandighedenregeling

 • Certificatie: artikel 6.1
 • Bijlage XVI: eindtermen duiker, duikploegleider, duikmedische begeleider en duikerarts

Arbobesluit Artikel 6.17 Melden duikarbeid
Volgens het arbobesluit moet duikarbeid in onderstaande gevallen gemeld worden bij de NL Arbeidsinspectie of het Staatstoezicht op de Mijnen:

 • duiken op een diepte groter dan 9 meter
 • duiken bij een stroomsnelheid groter dan 0,5 meter per seconde
 • duiken met voorgenomen decompressie
 • duiken met een ademgas anders dan lucht
 • duiken over een periode langer dan een week
 • duiken ten behoeve van de ondergrondse winningsindustrie of de winningsindustrie die delfstoffen wint met behulp van boringen (deze melding dient vergezeld te gaan met informatie over veiligheids- en gezondheidsrisico's van de duiklocatie)

De duik moet tenminste vijf werkdagen vóór aanvang schriftelijk gemeld worden. In geval van spoedeisende duiken mag de duik ook later en zelfs achteraf worden gemeld.
www.nlarbeidsinspectie.nl

Hier voor duikwerk melden. 

Webpagina's van de Arbeidsinspectie 

Handhavers zijn: Mijnbouwinstallaties in- en offshore het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en inshore  de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Beleidsregels
De Beleidsregels zijn destijds vervangen. Lees beleidsregel Arbocatalogi.
De Arbocatalogus Werken onder Overdruk – www.ArbocatalogusWoO.nl is daar het resultaat van.

Warenwet
Bij duikarbeid wordt veel gebruik gemaakt van drukapparatuur. Deze apparatuur, instanties en mensen die hier werkzaamheden met of aan uitvoeren moeten aan verschillende eisen voldoen.

Nationale kop
Van een 'nationale kop' is sprake indien Nederland bij de omzetting van Europese regelgeving verder gaat dan strikt genomen op grond van de Europese regelgeving noodzakelijk is. Voor het bedrijfsleven kan deze verdergaande regelgeving grote financiële en administratieve consequenties hebben. In een brief van de staatssecretaris van SZW aan de SER van oktober 2004 wordt aangegeven dat Nederland met betrekking tot werken onder overdruk een nationale kop kent. In de brief wordt verder aangegeven dat wanneer de beroepsgroep er in slaagt onderling sluitende afspraken te maken over het werken onder overdruk overwogen wordt detailvoorschriften te schrappen. Uit een analyse van de NL Arbeidsinspectie blijkt dat vrijwel de gehele wetgeving rondom duikarbeid tot de nationale kop gerekend kan worden.

Europese Richtlijn
In de EG Richtlijn 92/57 wordt het werken met een duikuitrusting en/of onder overdruk genoemd als een specifieke activiteit waarvoor de richtlijn van toepassing is. Het gaat in deze richtlijn om veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. In het arbobesluit wordt verwezen naar deze richtlijn. Voor werkzaamheden met een duikuitrusting en/of onder overdruk dient volgens artikel 2.28 van het arbobesluit een veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld te worden.
Hier voor de tekst van de Europese richtlijn.

Vertaling van de Nederlandse wetgeving
Op de website van het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk wordt u arbo-informatie aangeboden die in het kader van Europese samenwerking is verzameld en ontwikkeld.

ARBOCATALOGUS

Arbocatalogus Algemeen
Met ingang van 1 januari 2007 heeft de arbowetgeving een wijziging ondergaan. Het kabinet schrapte in de bestaande regelgeving. Werkgevers en werknemers krijgen vanaf dat moment meer ruimte voor maatwerk en dienen samen het arbobeleid invullen. Arbocatalogi gaan hierbij een belangrijke rol spelen.
De belangrijkste verandering per 1 januari 2007 is het verder vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. In de oude Arbowet werd reeds een belangrijke verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers neergelegd waar het ging om het invullen van het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) binnen de organisatie.

Arbocatalogus Werken onder Overdruk (WoO), Duikarbeid, Caissonarbeid en overig duikarbeid
Het Nationaal Duikcentrum (NDC), voormalig portaal tussen overheid en sector, heeft destijds leiding gegeven aan het traject om te komen tot de Arbocatalogus voor het werkveld werken onder overdruk. In 2010 is de Arbocatalogus werken onder overdruk positief getoetst door de NL Arbeidsinspectie en werd hiermee van kracht voor het werkveld.

Daar de Arbocatalogus naadloos past in de doelstellingen van de Stichting Werken onder OverDruk (SWOD) is de Arbocatalogus met ingang van 2012 onder beheer van SWOD gebracht. Medio 2013 is een werkgroep binnen SWOD gestart met de actualisatie van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk. In het voorjaar van 2014 is deze versie van de Arbocatalogus door NL Arbeidsinspectie positief getoetst, waardoor deze herziene versie is vastgesteld. De huidige Arbocatalogus wordt gedragen door de Civiele sector, Defensie en de Brandweer. De Arbocatalogus hyperbare geneeskunde is nog in ontwikkeling en zal na positieve toetsing toegevoegd worden. Het streven van SWOD is namelijk om het gehele werkveld arbeid onder overdruk te dekken in de Arbocatalogus Werken onder Overdruk. De officiële publicatie in de Staatscourant vond plaats op 18 augustus 2014 Staatscourant23207 (pdf-document)

In de Arbocatalogus zijn zoveel mogelijk risico's benoemd welke kunnen voorkomen bij het uitvoeren van duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk. Voor al deze risico's wordt aangegeven welke minimale beheersmaatregelen een werkgever en werknemer moeten nemen om de genoemde risico's te beheersen. Nieuwe aspecten in deze Arbocatalogus zijn o.a. de eisen aan een arbeidsgezondheidskundig onderzoek alsmede het document Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen (WOD-SOE).

De WOD-SOE vervangt de destijds opgestelde Beoordelingsrichtlijn Duik- en Caissonsystemen. De systeemcertificering die aan deze richtlijn gekoppeld was komt hiermee eveneens te vervallen. Met deze wijziging hebben alle betrokken partijen invulling gegeven aan deregulering, terwijl de veiligheid wel geborgd blijft.

De Arbocatalogus Werken onder Overdruk – versie 2020 -  is digitaal beschikbaar op www.ArbocatalogusWoO.nl .

Het Document Werken onder Overdruk, Systeem- en Onderhoudseisen, de WOD-SOE vormt onderdeel van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk.

De informatiebladen duiken beschrijven meer in detail de risico’s en beheersmaatregelen van Drukverschillen (Delta P), Werkzaamheden met Hogedrukspuit en Werken in verontreinigde omgeving,  die vermeld staan in de Arbocatalogus Werken onder Overdruk Duikarbeid.

Op deze website treft u ook nadere informatie over de wettelijke status van dit document.

PUBLICATIE NEDERLANDSE ARBEIDSINSPECTIE  'DUIKARBEID RAPPORTAGE INSPECTIE-RESULTATEN PARTICULIERE DUIKBEDRIJVEN '

In de Arbobranchebrochure van de NL Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)  "Arbeidsrisico's bij duikarbeid - Veilig werken boven en onder water" rapporteert de Nederlandse Arbeidsinspectie de inspecties in duiksector specifiek op de arbeidsrisico's zoals blootstelling aan gevaarlijkse stoffen en biologische agentia in verontreinigd water, fysieke belasting en arbeids- en rusttijden.

De resultaten van deze inspecties zijn gepubliceerd in de publicatie "duikarbeid: rapportage inspectie-resultaten particuliere duikbedrijven 2008 - 2009". De inspecties richtten zich op duikarbeid in de binnenwateren (inshore). De inspectieaanpak bestond uit bedrijfsinspecties op basis van documentenonderzoek, inspecties op de duiklocatie en aanvullende monitorvragen. In totaal zijn er 47 inspecties uitgevoerd bij 30 bedrijven, 12 bedrijven waren lid van de brancheorganisatie NADO. Afgezet tegen het totaal van de branche van ruim 70 bedrijven geven de resultaten derhalve een realistisch beeld van de naleving in de duikbrachche.

Hier kunt u de rapportage inspectie-resultaten particuliere duikbedrijven 2008-2009 van de Nederlandse  Arbeidsinspectie downloaden.

In 2015 heeft NL Arbeidsinspectie wederom een bezoek gebracht aan de Sector Werken onder Overdruk.

Aanleiding om opnieuw te inspecteren waren de eerdere bevindingen uit inspecties in 2009, de onderzochte ongevallen, de ontvangen signalen en de reguliere inspecties bij extra risicovolle duiken. Doel hiervan was te achterhalen of de voorgaande inspecties tot verbetering hebben geleid, of duikers veilig(er) werken en of alle duikers over de juiste certificaten beschikken.

De inzet was zoveel mogelijk duikbedrijven te inspecteren die in binnenwateren (inshore) duiken. Duikarbeid buiten de kustlijn (offshore) valt onder het toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen. De Inspectie heeft zich gericht op duikbedrijven die duikers in dienst hebben of inhuren, en niet op de zelfstandige duikers die zich enkel laten inhuren. Uiteindelijk is bij de meeste private duikbedrijven geïnspecteerd, te weten bij 64 van de naar schatting 70 private bedrijven. Daarnaast heeft de Inspectie in de publieke sector bij zeven van de 25 veiligheidsregio's bij brandweerkorpsen geïnspecteerd, bij douane en bij defensie. In totaal 73 bedrijven.

Bij 48 bedrijven zijn 108 overtredingen geconstateerd. Bij het grootste deel van de overtredingen ging het om de RI&E en de werkinstructie. Eén op de drie overtredingen betrof de uitvoering van de duikarbeid (33 van 108). Het blijkt dat het vooral schort aan de voorbereidende activiteiten zoals mondelinge en schriftelijke werkinstructies en de juiste veiligheidsmaatregelen op basis van een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Met een goede voorbereiding en een goede uitvoering kunnen bedrijven risico's minimaliseren.

De duikbedrijven aangesloten bij de Vereniging NADO www.nado.nu hebben een eigen enquête gehouden - de meeste leden herkenden zich niet in het rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie. In overleg met de NL Arbeidsinspectie is afgesproken bij volgende onderzoeken onderscheid te maken in NADO-leden en niet-NADO-leden. In 2009 bleek dat NADO-leden beter scoorden dan haar collega's, die niet lid zijn van de NADO. De NADO-leden ervaren dit gegeven ook een meerwaarde aan het lidmaatschap om betrokken te zijn bij trajecten uitvoering Arbeidsomstandighedenwetgeving en vaak tijdiger door de Vereniging NADO worden geïnformeerd. Juist dat de sector georganiseerd is, is de NADO ook een tool om invloed te hebben op wet- en regelgeving.

Hier kunt u het volledig rapport downloaden.   

Eind 2016 en begin 2017 heeft de NL Arbeidsinspectie herinspecties uitgevoerd bij duikbedrijven waar bij een inspectie in 2015 overtredingen waren geconstateerd. Bij bijna alle bedrijven blijken bij herinspectie de overtredingen opgeheven te zijn, wat bijdraagt aan veilig duiken.  Hier kunt u het volledig rapport downloaden

Bezoek de speciale website van de Nederlandse Arbeidsinspectie over Duikarbeid

In 2022 heeft de Arbeidsinspectie 15 inspecties bij duikwerkzaamheden uitgevoerd. In drie gevallen waren de risico's onvoldoende geinventariseerd of waren er onvoldoende maatregelen genomen. Dit leidde tot één gesprek met het duikbedrijf en 2 waarschuwingen. In 2019 verscheen de BasisInspectieModule Duikarbeid van de Arbeidsinspectie. Dit is een goed document dat de inspecteurs hanteren bij een bezoek op de (duik)locatie. Hier te downloaden

ARBEIDSTIJDENWET

Arbeidstijdenwetgeving
De ATW geeft regels betreffende de maximale werktijden en minimale rustperiodes. De ATW kent echter uitzonderingen voor defensie, brandweer toezichthoudende en (bijzondere) opsporingsdiensten. Voor duikers die werkzaam zijn in de mijnbouw gelden naast de normale regels uit de arbeidstijdenwet en het –besluit aanvullende regels. Arbeidstijden

Vertaling Arbeidstijdenwetgeving:
De Arbeidstijdenwet (Engels) 

De Arbeidstijdenwet (Duits)

Arbeidstijden in de mijnbouwsector
De Arbeidstijdenwet (hierna ATW) is de basisregelgeving voor de arbeidstijden. De arbeids- en rusttijden, zoals die in de ATW zijn voorgeschreven, geven niet altijd voldoende mogelijkheden voor alle sectoren om een goede bedrijfsvoering te realiseren. De mijnbouw is zo'n sector waarvoor aanvullende en afwijkende regelgeving nodig is. Daarom geeft het Arbeidstijdenbesluit (hierna ATB) aanvullende en afwijkende regels voor werknemers die werkzaamheden verrichten op of vanaf een mijnbouwinstallatie (een in zee of oppervlaktewater geplaatste boor- of productie-installatie) of een onshore mijnbouwlocatie.
Ook voor duikers die werkzaamheden verrichten voor de mijnbouw zijn aanvullende en afwijkende regels in het ATB opgenomen. Bij toepassing van de regels van het ATB moet in het oog worden gehouden dat de voorschriften van de ATW waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken in het ATB van toepassing blijven. Bovendien kan bij sommige werkzaamheden gekozen worden tussen de werktijdregeling van de ATW en de werktijdregeling van het ATB.

Convenant tussen NADO, NVB, CNV en FNV Zelfstandige Bondgenoten
Sinds april 2007 is de ATW op een aantal punten gewijzigd om tegemoet te komen aan de wens om meer flexibiliteit te creëren. De ATW kent geen standaard en overlegregeling meer.
Er is nu een (hoofd)norm waarvan bij collectieve regeling kan worden afgeweken.
Bij onderstaande onderwerpen bestaat de mogelijkheid om af te wijken bij collectieve regeling:

 • zondagarbeid (wat betreft het aantal vrije zondagen);
 • de pauze;

Voor werknemers van 18 jaar of ouder

 • de arbeidstijd;
 • de nachtarbeid.

Bij bedrijven waar niets is afgesproken over de bovenstaande onderwerpen, geldt de hoofdnorm. Het is alleen mogelijk af te wijken van de hoofdnorm door middel van collectieve afspraken tussen werkgever en werknemers. In dat geval geldt de ruimere norm van de collectieve regeling.

De brancheorganisatie NADO (Nederlandse Associatie van Duikondernemingen), de NVB (Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers), CNV en FNV hebben in april 2008 een convenant getekend, zodat de ruimere regeling van toepassing is.

Download de brochure van Staatstoezicht op de Mijnen

Specifieke regels binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisserij
Binnenvaartwet

Nederlands Olie en Gas Portaal

ARBOBESLUIT EN VRIJWILLIGERS

Duikinstructeurs die op vrijwillige basis werkzaamheden verrichten bij een duikvereniging of duikschool hebben ook te maken met bepalen uit het arbobesluit. In artikel 9.5a wordt aangeven wat de verplichtingen zijn van degene waarbij vrijwilligers werkzaam zijn (de duikscholen en verenigingen). Aangegeven wordt dat een aantal van de bepalingen met betrekking tot duikarbeid van toepassing is. Het gaat om de volgende artikelen: 6.13, 6.14, 6.14a, 6.14b, 6.15, 6.15a, 6.16, 6.17. Opgemerkt moet worden dat in artikel 6.13 lid 3 een uitzondering voor sportduiken wordt gemaakt:

Op duikarbeid met Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA), bestaande uit de instructie van sportduikers tot een duikdiepte van maximaal 50 meter, met een decompressietijd van ten hoogste 20 minuten en met een partiële zuurstofdruk in het ademgas van maximaal 1,4.105 PA, zijn uitsluitend de artikelen 6.14 en 6.15, eerste lid, onder a en b en d, van toepassing. Sportduikinstructie en de regels

De NL Arbeidsinspectie houdt toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk. Duikarbeid heeft van oudsher extra aandacht van de NL Arbeidsinspectie omdat deze arbeid bijzondere risico’s met zich mee brengt. Als het mis gaat, kan het ook goed mis gaan! Daarom is er in de wetgeving ook extra aandacht voor, zoals voor meer risicovolle werkzaamheden het geval is. De NL Arbeidsinspectie merkt dat de regelgeving niet bij iedereen die met duikarbeid in aanraking komt bekend is of gevolgd wordt. Daarnaast wordt de NL Arbeidsinspectie, maar ook andere overheden zoals de politie, regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij het de vraag is of er sprake is van duikarbeid, vrijwilligerswerk of sportduiken, en welke regels gelden dan? In dit artikel geven we daar duidelijkheid over. Of lees dit artikel op de site van de overheid.

Sportduiken en Arbeidsomstandighedenwetgeving
Wat heb je als sportduikinstructeur of -vereniging te maken met de Arbeidsomstandighedenwetgeving? En hoe zit dat met de Europese normen? En zijn de standaards van PADI of IDD niet voldoende? Iedereen die in Nederland sportduikinstructies verzorgt heeft met de wetgeving en normen te maken. De NL Arbeidsinspectie heeft een brochure uitgegeven met alle noodzakelijke informatie op een rijtje. Het is misschien een beetje 'taaie kost', maar men is dan ook niet voor niets sportduikinstructeur geworden: bekendheid met deze informatie verhoogt de professionaliteit en het veilige duiken.

De Arbeidsomstandighedenwet geeft regels voor gezond en veilig werken voor iedereen in Nederland. Er staat een apart hoofdstuk in: 'werken onder overdruk'. Men denkt misschien dat dát alleen voor de beroepsduiker geldt. Dat is dus niet zo. Ook degenen die zelfstandig of voor een duikschool, -stichting of -vereniging sportduikinstructie geven, moeten eraan voldoen. De Arbeidsomstandighedenwet is namelijk altijd van toepassing in situaties waarin sprake is van een gezagsverhouding. En dat is het geval als men sportduikinstructies geeft. Degene die de instructies of lessen ontvangt, is in deze situatie de 'afhankelijke' partij. De sportduikinstructeur als deskundige draagt daar dus verantwoordelijkheid voor.

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.