Ruim 220 bezoekers uit de sector Werken onder overdruk (duikindustrie, caissonbouw en hyperbare geneeskunde) woonden op 28 maart 2011 het NDC Symposium bij. Naast werkgevers en werknemers waren ook vertegenwoordigers van de overheid aanwezig. Toeleveranciers van de industrie hebben presentaties verzorgd in de foyer van het Safari Meeting Centre Burgers Zoo.

Het Nationaal Duikcentrum - NDC - wil met dit Symposium aan alle betrokken partijen, opdrachtgevers, uitvoerders, bestekschrijvers, (hoofd)aannemers, veiligheidsdeskundigen, duikploegleiders, duikers, duikmedische begeleiders, caissonwerkers, tunnelboormachinewerkers, duiker/keuringsartsen en degene die duiken als nevenactiviteit hebben, zoals dierverzorgers, autobergers, politie, een praktische handreiking doen om goed om te gaan met het nieuwe formele instrumentarium.

Er werden presentatie gegegeven betreffende:

  • Informeren over de achtergronden en de doelstellingen van de branchespecifieke Arbocatalogus aan gebruikers, opdrachtgevers en handhavers;
  • het invoeren en toeapassen van de Arbocatalogus op de werkvloer vanuit de visie van de diverse subsectoren;
  • Visie van de Arbeidsinspectie uit het oogpunt van hun (nieuwe) handhavingsbeleid
  • Visie van de opdrachtgevers om medewerking te verlenen aan Arbocatalogi van hun (onder)aannemers;
  • Uitleg over de status van de Beoordelingsrichtlijn voor het onderhoudsysteem Duik- en Caissonmaterieel en andere documenten waarnaar de Arbocatalogus verwijst.

De Arbocatalogus
De arbocatalogus is onderdeel van een herschikking van verantwoordelijkheden tussen overheid en sociale partners. E.e.a. op basis van het SER-advies over de arbowet. De arbocatalogi zijn voor werkgevers en werknemers een hulpmiddel om systematisch, praktijkgericht en op maat de arbeidsomstandigheden in het eigen bedrijf aan te pakken. Het resultaat moet een voor de direct betrokkenen (werkgevers, werknemers en opdrachtgevers) toegankelijk, begrijpelijk en hanteerbare arbocatalogus zijn, die ze gráág gebruiken, omdat hij daadwerkelijk helpt bij het onder controle krijgen van arbeidsrisico’s.

Onder auspiciën van het NDC heeft de Commissie Arbocatalogus WOO in 2008 en 2009 gewerkt aan de inhoud van de betreffende Arbocatalogus. De Arbocatalogus Werken onder Overdruk (Duikarbeid, hyperbare geneeskunde arbeid, caissonarbeid en overig duikarbeid) is vanaf 15 april 2011 digitaal beschikbaar. Kijk op www.ArbocatalogusWoO.nl

De arbocatalogus is een levend document, dat steeds moet worden aangepast aan de voortschrijdende ‘stand der techniek’, aan nieuwe risico’s of nieuwe wetgeving, een toekomstige taak van de Commissie Arbocatalogus WOO.

Dit symposium werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen en donaties van het Min. van SZW, IRO, NADO, NVB, Pommec, Burgers'Zoo, HG Invest.

Voor foto's klik hier

Het NDC Symposium staat in het teken van de implementatie van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk (Duikarbeid, caissonarbeid, hyperbare geneeskunde en overige arbeid onder overdruk), waaronder de lancering van de Digitale Arbocatalogus. De lancering zal ingeluid worden door de penvoerder van de Arbocatalogus, Kees Segaar.
Inmiddels hebben zich 200 deelnemers voor dit symposium aangemeld.

Arbocatalogus Werken onder Overdruk (WOO) - duikarbeid, caissonarbeid en overig arbeid onder overdruk

Op 7 juli 2010 heeft de publicatie van de goedgekeurde Arbocatalogus Werken onder Overdruk plaatsgevonden in de Staatscourant nummer 10454 van 7 juli 2010.
Na het overgangstermijn van 3 maanden, vanaf 7 oktober 2010, handhaaft de Arbeidsinspectie conform de Arbocatalogus Werken onder Overdruk.

Onder auspicien van het NDC heeft de Sector Werken onder overdruk gewerkt aan de Arbocatalogus Werken onder Overdruk. De Catalogus is 7 juli 2009 ter toetsing aan de Arbeidsinspectie aangeboden en op 23 december 2009 heeft de Arbeidsinspectie na een marginale toetsing de Arbocatalogus goedgekeurd.
De Arbocatalogus is een "levend" document en de Commissie Arbocatalogus heeft de tips van de Arbeidsinspectie verwerkt in het concept. De beleidsregels 6.14 Caissonarbeid en 6.15 Duikarbeid zijn met ingang van januari 2011 vervallen.

Het deel Hyperbare Geneeskunde is voor marginale toetsing aan de Arbeidsinspectie aangeboden.

Download hier de versie 30 maart 2010 van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk. De Arbocatalogus WOO zal binnen afzienbare tijd digitaal beschikbaar gesteld worden.

In de Arbocatalgous wordt verwezen naar de Beoordelingsrichtlijn Onderhoudssysteem Duik- en Caissonmaterieel, de BRL D&C, is van 2004 tot en met maart 2006 opgesteld door het Voorlopig College van Deskundigen, waarin vertegenwoordigers van de Sector Arbeid onder Overdruk zitting hadden. In maart 2006 is de BRL ter goedkeuring aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Met plaatsing in de wetgeving, zie artikel 6.15 A van het Arbobesluit, eind 2006 is daarmee aangetoond dat de Minister de BRL heeft goedgekeurd. Echter zijn door een andere overheidsbesluit vooralsnog geen certificerende instellingen aangewezen, waardoor het niet mogelijk is om aan de verplichting een certificaat als bewijs van het houden van een gedegen onderhoudssyteem te tonen, te voldoen.

Echter de inhoud van de BRL wordt wel gezien als de "stand der techniek". De Arbeidsinspectie handhaaft conform de BRL vanwege de verwijzing in de Arbocatalogus Werken onder Overdruk. U dient aan te tonen middels uw administratie en werkinstructies dat u conform de BRL uw onderhoudsysteem toepast.

De BRL zal na de stelselherziening certificatie vervangen worden door het Certificatieschema voor het systeemcertificaat voor onderhoud van duik- en caissonmateriaal (WOD-O) onder (Beheer)stichting Werken onder Overdruk (kortweg SWOD).
Vooralsnog onder huidige wetgeving geldt de BRL D&C.
NOTE: Hou er rekening mee dat u conform de BRL D&C uw onderhoud moet uitvoeren.!!!!!!

Sportduiken en Arbeidsomstandighedenwetgeving

Wat heb je als sportduikinstructeur of -vereniging te maken met de Arbeidsomstandighedenwetgeving? En hoe zit dat met de Europese normen? En zijn de standaards van PADI of IDD niet voldoende? Iedereen die in Nederland sportduikinstructies verzorgt heeft met de wetgeving en normen te maken. De Arbeidsinspectie heeft een brochure uitgegeven met alle noodzakelijke informatie op een rijtje. Het is misschien een beetje ‘taaie kost’, maar men is dan ook niet voor niets sportduikinstructeur geworden: bekendheid met deze informatie verhoogt de professionaliteit en het veilige duiken.

De Arbeidsomstandighedenwet geeft regels voor gezond en veilig werken voor iedereen in Nederland. Er staat een apart hoofdstuk in: ‘werken onder overdruk’. Men denkt misschien dat dát alleen voor de beroepsduiker geldt. Dat is dus niet zo. Ook degenen die zelfstandig of voor een duikschool, -stichting of -vereniging sportduikinstructie geven, moeten eraan voldoen. De Arbeidsomstandighedenwet is namelijk altijd van toepassing in situaties waarin sprake is van een gezagsverhouding. En dat is het geval als men sportduikinstructies geeft. Degene die de instructies of lessen ontvangt, is in deze situatie de ‘afhankelijke’ partij. De sportduikinstructeur als deskundige draagt daar dus verantwoordelijkheid voor.

Publicatie Arbeidsinspectie
"Duikarbeid Rapportage Inspectie-resultaten particuliere duikbedrijven 2008 - 2009"

In de Arbobranchebrochure van de Arbeidsinspectie "Arbeidsrisico's bij duikarbeid - Veilig werken boven en onder water"september 2008 kondigde de Arbeidsinspectie aan dat zowel de Arbeidsinspectie als Staatstoezicht op de Mijnen gingen controleren tijdens inspecties in duiksector specifiek op de arbeidsrisico's zoals blootstelling aan gevaarlijkse stoffen en biologische agentia in verontreinigd water, fysieke belasting en arbeids- en rusttijden.

De resultaten van deze inspecties zijn gepubliceerd in de publicatie "duikarbied: rapportage inspectie-resultaten particuliere duikbedrijven 2008 - 2009". De inspecties richtten zich op duikarbeid in de binnenwateren (inshore). De inspectieaanpak bestond uit bedrijfsinspecties op basis van documentenonderzoek, inspecties op de duiklocatie en aanvullende monitorvragen. In totaal zijn er 47 inspecties uitgevoerd bij 30 bedrijven, 12 bedrijven waren lid van de brancheorganisatie NADO. Afgezet tegen het totaal van de branche van ruim 70 bedrijven geven de resultaten derhalve een realistisch beeld van de naleving in de duikbrachche.

Hier kunt u het rapport downloaden.

Memorandum of Understanding met ADAS (Australie) en DCBC (Canada) inzake duikarbeid en duikploegleider

Sinds 21 september 2009 heeft het NDC een Memorandum of Understanding met de Austrialian Diving Accredition Scheme, ADAS, en de The Diver Certification Board Canada, DCBC.
Lees meer >>>

Samenwerkingsovereenkomst NDC / Defensie

Op 9 juni 2009 is in Delft de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het NDC en Defensie getekend. Het contract bespreekt de randvoorwaarden voor het afnemen van diverse duikgerelateerde producten bij de Defensie Duikschool en het Duikmedisch Centrum. Het contract onderstreept de goede werkrelatie en wederzijdse belangen voor de totale beroeps duikbranche.

NDC contract

Onderschrift; voorzitter NDC - Dhr. C Barten ondertekend onder toeziend oog van voormalig HOKM (KTZA F. Marcus) het contract

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.