Het College van Deskundigen civiele sector werken onder overdruk is een onafhankelijk statutair orgaan. Om de onafhankelijkheid te waarborgen heeft de commissie haar eigen voorzitter en reglement.

Het Bestuur heeft geen invloed op de inhoud van de werkzaamheden van het College van Deskundigen civiele sector werken onder overdruk.

De voorzitter van het College van Deskundigen (CvD) civiele sector heeft conform het model van de overheid automatisch zitting in het Centraal College van Deskundigen (CCvD) onder de Beheerstichting Werken onder Overdruk - SWOD.

Voorzitter CvD CS is de heer Erwin Helderman 
Tweede lid namens de civiele sector is de heer Barend Mes  
Vaste plaatsvervanger functie niet vervult

Het CvD CS heeft als taakstelling :

 • het mede ontwikkelen en onderhouden van certificatieschema’s voor specifieke certificatie-onderwerpen op het gebied van werken onder overdruk en medische aspecten bij het werken onder overdruk;
 • Het samenwerken met de sector Colleges van Deskundigen Werken onder Overdruk van de Defensie Duik School (DDS) en Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
 • Advies aan de vertegenwoordiging in het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Werken onder Overdruk onder de Beheerstichting van de Stichting Werken onder Overdruk (SWOD) op het gebied van certificatieschema’s.
 • Het mede onderhouden van de Arbocatalogus op het gebied van werken onder overdruk en medische aspecten bij het werken onder overdruk en geven van advies aan de Commissie Arbocatalogus Werken onder Overdruk onder SWOD.


Het CvD civiele sector verzamelt de deskundige inbreng van de civiele sector werken onder overdruk (duikarbeid, caissonarbeid en hyperbare geneeskunde) voor items die vallen onder de noemer Arbeidsomstandighedenwetgeving, zoals de werkveldspecifieke certificatieschema’s waartegen de Certificerende Instellingen personen certificeren, maar ook de Arbocatalogus Werken onder Overdruk en het daarbij behorende document Werken onder Overdruk Onderhouds- en Systeemeisen, kortweg de WOD SOE. www.ArbocatalogusWoO.nl 

In het College van Deskundigen civiele sector hebben zitting vertegenwoordigers van de achterban, t.w.:

 • De Nederlandse Associatie van Duikondernemingen – NADO -   www.nado.nu
 • De Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers – NVB –  (Momenteel niet actief)
 • De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen – NVD – www.nvddierentuinen.nl
 • De Vereniging Berging Mobiliteit www.berging-mobiliteit.nl
 • De opleidingsinstituten in het werkveld Werken onder Overdruk
 • De Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde – NVvHG - www.nvvhg.nl
 • De vakbonden CNV, FNV, Nautilus, etc.

Contactgegevens College van Deskundigen civiele sector 

E: info@cvdcswoo.nl   

T: 015 2512021 

 

Download uittreksel NL (duik)wetgeving

Tref hier meest actuele uittreksel van de NL (duik)wetgeving op niveau van werkgevers,  duikploegleiders en uitvoerders aan: 

0 BIM+Duikarbeid (pdf)  
0 CvD CS Doc Wetgeving incl naslag Versie aug 2023 (pdf)

 

Nieuwsberichten van de voorzitter 

Formulier 0003 Q4 2022

Formulier 0006 Q2 2023

Formulier 0007 Q3 2023

Formulier 0008 Producten Projectgroepen

Formulier 0009 Q4 2023

Formulier 0010 Q1 2024

Formuilier 0011 MDR/ Deelnemers commissies

Formulier 0012 Q2 2024

Registratie incidenten en duikongevallen

Vanaf 01-01-2024 zal het platform Registratie incidenten en duikongevallen actief worden.

Met onderstaande QR code kunt u de app of het formulier downloaden:

            

               App                                      Formulier

U kunt ook de stickers bestellen: Kosten hiervoor €1,- per sticker exclusief verzendkosten.

Bestelformulier

Vergaderrooster / activiteiten 

Link jaarplan CvD CS 2023 / 2024

Actielijst CvDCS 

 

 

Voor de actuele informatie over de wijziging vakbekwaamheidsstelsel zie ook de website van www.werkenonderoverdruk.nl 

  

Beheerstichting Werken onder overdruk (SWOD)

www.werkenonderoverdruk.nl

De beheerstichtingen spelen een centrale rol als het primaire aanspreekpunt voor certificaathouders en certificerende instellingen. Beheerstichtingen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de schema’s voor aanwijzing en toezicht en de werkveldspecifieke certificatieschema’s op een of meerdere werkvelden. Als er vanuit het werkveld wensen zijn voor veranderingen moeten deze bij de beheerstichtingen worden ingediend. Indien in het uiterste geval er een wijziging moet plaatsvinden, zijn de beheerstichtingen verplicht dit tijdig in een voorstel aan te bieden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De beheerstichting zorgt er ook voor dat het Centraal College van Deskundigen (CCvD) kan functioneren en zorgt voor het secretariaat en de vergaderaccommodatie. De beheerstichtingen zijn private stichtingen en vallen niet onder het toezicht van de minister. Wel zijn er convenanten tussen de minister en alle beheerstichtingen, waarin afspraken zijn vastgelegd.

De BeheerStichting Werken onder OverDruk – SWOD - is een private stichting die binnen de sector Werken onder overdruk het schema voor aanwijzing en toezicht op certificatie-instellingen en de werkveldspecifieke certificatieschema’s voor de persoonscertificaten beheert. Daarbij hoort ook het beheer van het Openbaar Register Certificaathouders en het beheer van de Centrale Itembank (examenvragen).  
SWOD is tevens het portaal tussen de sector en overheid voor arbogerelateerde aangelegenheden, zoals het certificatiestelsel en de Arbocatalogus Werken onder Overdruk. Het certificatiestelsel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebaseerd op de internationale Norm 17024 (ca 90%). in 2016 heeft het ministerie besloten volledig over te gaan op deze Norm. De sectoren worden door de overheid begeleid naar het nieuwe tijdperk dat in 2020 afgerond moet zijn. 

Het SWOD Bestuur is verantwoordelijk voor alle bestuurlijke en organisatorische zaken en controleert of de juiste procedures zijn doorlopen bij de totstandkoming van een schema. Het Centraal College van Deskundigen is verantwoordelijk voor het opstellen van de genoemde werkveldspecifieke certificatieschema’s. Eén van die afspraken met de minister is bijvoorbeeld dat SWOD zorgt voor een evenwichtige samenstelling van het Centraal College van Deskundigen.

Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Binnen het CCvD zijn de deskundigen van de belanghebbende partijen binnen een bepaald werkveld op een evenwichtige manier vertegenwoordigd. Tot die partijen behoren de certificerende instellingen, opdrachtgevers, werkgevers en werknemers en de certificaathouders. In het uiterste geval kan namens de minister een waarnemer aanwezig zijn bij vergaderingen van het CCvD. Het CCvD is dé plaats waar de deskundigen op een bepaald werkveld elkaar ontmoeten en gezamenlijk de eisen en richtlijnen voor hun werkveld uitwerken: het schema voor aanwijzing en toezicht en de werkveldspecifieke certificatieschema’s. Het CCvD organiseert periodiek harmonisatiedagen met de aangewezen certificerende instellingen. Op deze harmonisatiedagen komen eventuele knelpunten aan de orde en wordt de uitvoering van de certificatieschema’s onderling afgestemd. De drie subsectoren, Defensie, Brandweer en Civiele sector, binnen de Sector Werken onder Overdruk voorzien in hun eigen Branchecollege en onderhouden contact met de achterban. Voor civiele sector is dat dus het College van Deskundigen Civiele Sector afgekort CvD CS.

Certificerings- en keuringsinstellingen – cki’s -

Een cki is een door de minister van SZW aangewezen bedrijf/instelling die producten, diensten of personen beoordeelt aan de hand van de, voor hun geldende, werkveldspecifieke certificatieschema’s. Binnen de sector Werken onder overdruk zijn een drietal certificerende instellingen werkzaam, namelijk de CI Defensie Duikschool (defensie, politie en douane), stichting Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling (civiel) en het Instituut Fysieke Veiligheid (brandweer). Deze certificerende instellingen controleren periodiek of gecertificeerde personen voldoen aan de gestelde eisen en treffen zo nodig maatregelen. Om een certificaat zijn geldigheid te laten behouden heeft de certificaathouder een verantwoordelijkheid - de certificerende instelling helpt hem daarbij. De certificaathouder dient voordat het certificaat verloopt of tussentijds, zich te melden bij de voor hem/haar aangewezen certificatie-instelling. Certificatie-instellingen worden door de Raad voor Accreditatie (RvA) periodiek gecontroleerd aan de hand van de eisen in de schema voor aanwijzing en toezicht.

Het schema voor aanwijzing en toezicht bevat de criteria waaraan een certificerende instelling moet voldoen, zoals de eis van voldoende deskundigheid, procedures, etc. Het  schema voor aanwijzing en toezicht, zoals door de minister van SZW is vastgesteld, is de maatstaf voor de Raad voor Accreditatie (RvA) voor beoordelingen en controles, voor de minister van SZW voor aanwijzingen en tevens voor de Nederlandse Arbeidsinspectie voor het toezicht op de certificerende instellingen. Dit certificatiestelsel is gebaseerd op 90% van de internationale Norm 17024 en wordt gemakshalve genoemd Beoordelen. 

De overheid heeft in 2015 aangekondigd over te gaan van Beoordelen naar Accreditatie waarbij de internationale Norm 17024 volledig wordt toegepast. Deze stelselwijziging moet per 1 januari 2020 worden afgerond. Echter medio 2019 is duidelijk dat die deadline niet gehaald gaat worden. Daarnaast is binnen de sector een discussie gaande om te kiezen voor het alternatief persoonsregistratie. De sector en met name de civiele sector is zich nu aan het verdiepen in dit alternatief waarover nu meer informatie voorhanden is dan in 2016 toen de sector haar besluit over de toekomst moest nemen. SZW heeft laten weten dat indien de sector 1 januari 2020 haar documenten nog niet op orde heeft, SZW met een ministeriele regeling het huidige stelsel mag verlengen. De verschillen in een notendop tussen persoonsregistratie en accreditatie zijn onder meer dat het toezicht niet meer door de Raad voor Accreditatie plaatsvindt en dat de Register Instelling, die het openbaar register beheert  met een mandaat van SZW de besluiten neemt op basis van verzamelde gegevens (lees examens) over de vakbekwaamheid van de beroepsbeoefenaar. SZW voorziet in de bezwaar/beroepsprocedure. De certificerende instelling transformeert naar exameninstelling die waarschijnlijk gehuisvest kan worden onder de Register Instelling. De beheerstichting SWOD kan wellicht gehandhaafd blijven voor communicatie, kennisoverdracht en samenwerking met Defensie en Brandweer. 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/certificatie/documenten/brochure/2012/12/01/brochure-certificatie

 

Privacy verklaring

Het College van Deskundigen Civiele Sector neemt na ontvangst van uw vraag en/of verzoek in behandeling.

Indien uw vraag doorgezonden dient te worden aan commissieleden en/of andere deskundigen in ons netwerk dan worden uw NAW gegevens geanonimiseerd.

Het CvD CS gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

CvD CS bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Voor onze dienstverlening kunnen wij gebruik maken van externe platforms, zoals Twitter en Facebook. Echter als uw vraag en/of casus wordt gebruikt, zullen uw gegevens geanonimiseerd worden en zodanig aangepast worden dat het niet herleidbaar is.

CvD CS maakt geen gebruik van cookies

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.