Betalingsvoorwaarden Stichting NOK

Publicaties
Publicaties worden geleverd na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Bestelling kan per e-mail of per reguliere post gedaan worden met vermelding van adres voor toezending factuur en afleveradres. (vergeet niet uw eigen opdrachtnummer)

Opleidingen
Stichting NOK (Nederlands Opleidings- en Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk) verzorgt naast de opleiding tevens de contacten met de certificerende instelling namens de deelnemers om aansluitend aan een opleiding het examen/toetsing te laten uitvoeren door de certificerende instelling. Stichting NOK zal tevens namens de deelnemers, het financiële aspect verzorgen richting de certificerende instelling, tenzij anders vermeld. De betalingsvoorwaarden van de certificerende instelling zijn van toepassing op het certificeringsgedeelte. Mocht de certificerende instelling haar tarieven tussentijds wijzigen dan zal NOK dit bij de cursist in rekening brengen.

Tarieven zijn derhalve inclusief certificeringsproces, gebruik lesmateriaal en (digitale) cursusboeken, tenzij anders vermeld. Betaling voor aanvang van de opleiding na ontvangst van de rekening. Raadpleeg onze tarieven »

De genoemde tarieven zijn inclusief certificeringsproces en 1 herexamen theorie - mits gebruik wordt gemaakt van het inzagerecht en binnen de gestelde termijn -  (praktijk in overleg) + evt begeleiding bij herexamens (e.e.a in overleg met betrokken docenten). In overleg met de senior instructeur van de opleiding en de kandidaat wordt gekeken of er bijscholing op maat dient plaats te vinden. 

Gestelde termijn: Duikmedisch binnen één maand (e.e.a. conform uitvoeringsbesluit van de certificerende instelling)
Gestelde termijn: Duikploegleider / Duikerarbeid binnen twee maanden 

Genoemde tarieven zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld)

Annulering en restitutie
Aanmelding voor een opleiding en/of certificering is de­fini­tief, vanaf het moment dat de onder­tekende "bevestiging van deelna­me" of offerte of het ondertekende aan­meldingsfor­mulier door NOK is ontvan­gen of een e-mailbericht met vermelding van opleiding, periode en adresgegevens, die een regulier aanmeldingsformulier vervangt. Bij annulering blijft het gehele cur­susgeld verschul­digd. Bij (voortijdige) beëindiging van een opleiding, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie van betalingen plaats.

Omdat de certificerende instelling ook doorgangsbreedte voor de georganiseerde examens theorie en/of praktijk heeft vastgesteld is het mogelijk dat niet een volledige restitutie van uw kosten voor certificering kan plaatsvinden.

Aanmelding voor certificering is definitief op het moment dat het betrokken opleidingsinstituut een officieel verzoek heeft gedaan en de certificerende instelling de datum van examens heeft bevestigd.

NOK faciliteert de examens aansluitend aan de opleiding. Echter NOK is niet verantwoordelijk voor de doorgang van examens die door een certificerende instelling wordt afgenomen. 

Voorwaarden
Tenzij anders schriftelijk is over­eengeko­men, dienen alle ver­schuldigde bedragen bij vooruit­be­taling te worden vol­daan, zulks zon­der kor­ting of com­pensatie. Mocht blijken dat op moment van deelname het verschuldigde bedrag niet is voldaan dan behoudt het NOK zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de opleiding te weigeren.

Bij niet tijdige betaling is een rente vergoe­ding ver­schuldigd van 1% per maand over het open­staande bedrag, te bere­kenen vanaf factuur­datum, waar­bij elk gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gere­kend.
Bij (voortijdige) beëindiging van de opleiding vindt geen restitutie van betalingen plaats.

Bij incasso van de ver­schul­digde bedragen worden mede alle buiten ge­rechte­lijke kosten, waaronder kos­ten wegens juri­disch bij­stand, verbeurd. Deze kosten worden ge­steld op 15% van de hoofd­som excl. BTW met een mini­mum van € 70,-.

De deelnemers dienen zich van tevoren op de hoogte te stellen van de gestelde entree-eisen en overige eisen. De entree-eisen zijn vermeld in de werkveld specifieke certificatieschema's. Voor meer informatie over de schema's raadpleeg de website van de Beheerstichting Werken onder Overdruk - SWOD -  www.werkenonderoverdruk.nl

Mocht tijdens de opleiding blijken dat de deelnemer niet aan alle entree-eisen voldoet, dan zal de certificerende instelling uw verzoek tot (her)certificering niet-ontvankelijk verklaren.

Zowel bij voortijdige beëindiging van de opleiding en/of examen vindt geen (volledige) restitutie plaats.

Geschillen
Alle geschillen worden beslecht door het bevoegde rechtelijke college binnen het Arrondissement te Rotterdam.

Aansprakelijkheid
Behoudens opzet of grove schuld, aanvaardt het NOK geen aansprakelijkheid voor enige schade aan personen en/of goederen geleden tijdens, of in verband met het volgen van de opleiding.

Periode
Voor alle opleidingen geldt dat de opleidingen niet verzorgd worden op zaterdag en zondag (tenzij anders vermeld).

Wijziging data

Het NOK behoudt zich het recht voor opleidingsdata en/of -locatie te wijzigen. De certificerende instelling houdt zich het recht voor data en/of locatie te wijzigen. 

Fotogalerie:

IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(10).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(5).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(2).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(1).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(33).jpg DUC-Urk-2014-mogen-we-gebruiken-(22).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(8).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(36).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(6).jpg DUC-Urk-2014-mogen-we-gebruiken-(17).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(3).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(7).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(4).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(7).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(9).jpg